سرويس HTTP

راهنمای استفادهسرويس HTTP

نمونه کدها

C#httpService-CSharpDotNet-sample.Net Framework 3.5+/Visual Studio 2008
JavahttpService-java-sampleJava Development Kit (JDK) 1.8.0+ / Maven 3.x
PHPhttpService-php5-samplePHP 5.0+
PythonhttpService-python-samplePython 2.6+ / ZSI 2.1+
VB.NethttpService-vb-sample

وب‌سرويس (SOAP)

راهنمای استفادهوب‌سرويس (SOAP)

نمونه کدها

C#soapService-CSharpDotNet-sample.Net Framework 3.5+/Visual Studio 2008
JavasoapService-java-sampleJava Development Kit (JDK) 1.8.0+ / Maven 3.x
PHPsoapService-php5-nolib-samplesoapService-php5-nusoap-samplePHP 5.0+
PythonsoapService-python-samplePython 2.6+ / ZSI 2.1+
VB.NetsoapService-vb-sample

سرويس انتقال ترافیک (Traffic Relay)

راهنمای استفادهسرويس انتقال ترافیک (Traffic Relay)

نمونه کدها

C#relayService-CSharpDotNet-sample.Net Framework 3.5+/Visual Studio 2008
JavarelayService-java-sampleJava Development Kit (JDK) 1.8.0+ / Maven 3.x
PHPrelayService-php-samplePHP 5.0+
PythonrelayService-python-samplePython 2.6+ / ZSI 2.1+
VB.NetrelayService-vb-sample

وب‌سرويس پيامک انبوه (Bulk Webservice)

راهنمای استفادهوب‌سرويس پيامک انبوه (Bulk Webservice)

UDH

راهنمای استفادهUDH

وب‌سرويس WhoIs

راهنمای استفادهوب‌سرويس WhoIs